تعداد بازدید: 533

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه های آموزشی و نظام وظیفه

شناسه: 3604881
اخبار

به گزارش دفتر روابط عمومی به منظور آشناسازی دانشجویان با قوانین و مقررات آموزشی، کارگاه­های آموزشی آشنایی با آیین نامه های آموزشی و همچنین آشنایی با سامانه آموزشی گلستان توسط کارشناسان اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان ورودی 1402 به تفکیک مقطع تحصیلی برگزار شد.

همچنین کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات نظام وظیفه عمومی توسط کارشناس نظام وظیفه اداره خدمات آموزشی با حضور نماینده سازمان وظیفه عمومی فراجا استان همدان جناب آقای سرگرد جمشیدی برای دانشجویان پسر ورودی سالهای 1402 و 1398 برگزار شد.


​​​​​​​

 

تعداد بازدید: 533

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه های آموزشی و نظام وظیفه

شناسه: 3604881
اخبار

به گزارش دفتر روابط عمومی به منظور آشناسازی دانشجویان با قوانین و مقررات آموزشی، کارگاه­های آموزشی آشنایی با آیین نامه های آموزشی و همچنین آشنایی با سامانه آموزشی گلستان توسط کارشناسان اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان ورودی 1402 به تفکیک مقطع تحصیلی برگزار شد.

همچنین کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات نظام وظیفه عمومی توسط کارشناس نظام وظیفه اداره خدمات آموزشی با حضور نماینده سازمان وظیفه عمومی فراجا استان همدان جناب آقای سرگرد جمشیدی برای دانشجویان پسر ورودی سالهای 1402 و 1398 برگزار شد.


​​​​​​​

 

سایر اخبار
افزودن نظرات