اداره امور پژوهشی

دکتر حسن بشیری
مدیر امور پژوهشی
تلفن : 08138411543
پست الکترونیک: research@hut.ac.ir
پورتال اساتید

تحصیلات

  • دکترا مهندسی کامپیوتر

سوابق اجرایی

  • مدیر امور پژوهشی
  • مدیر گروه کامپیوتر
مصطفی مریانجی
کارشناس امور پژوهشی
08138411522
کتابخانه مرکزی
دفتر ارتباط با صنعت
آزمایشگاه مرکزی
گروه مطالعات و تحقیقات کاربردی
انتشارات