اداره پذیرش و دانش آموختگان

خدمات پذیرش و دانش آموختگان

اخبار و اطلاعیه دانش آموختگان
آیین نامه و دستورالعمل ها
فایل‌های راهنما
دانلود فرم
امور مربوط به ثبت نام و تشکيل پرونده در ابتداي ورود به دانشگاه، تکميل پرونده تحصيلي، انجام امور مربوط به تسويه حساب فارغ التحصيلان،  معرفي فارغ التحصيلان مشمول به حوزه نظام وظيفه، صدور مدارک فارغ التحصيلي در مراحل مختلف (دانشنامه،گواهي موقت ريز نمرات فارسي و لاتين، گواهي رتبه)، تعيين فارغ التحصيلان ممتاز و صدور تاييديه تحصيلي به حسب درخواست مراجع مختلف به عهده اين بخش است.
خانم شفیعی
کارشناس مسئول دانش آموختگان
تلفن: 38411424-081
پست الکترونیک: egrad@hut.ac.ir
رامین غیاث
کارشناسی دبیرخانه و بایگانی دانش آموختگان
تلفن : 38411425-081
امور مربوط به ثبت نام و تشکيل پرونده در ابتداي ورود به دانشگاه، تکميل پرونده تحصيلي، انجام امور مربوط به تسويه حساب فارغ التحصيلان،  معرفي فارغ التحصيلان مشمول به حوزه نظام وظيفه، صدور مدارک فارغ التحصيلي در مراحل مختلف (دانشنامه،گواهي موقت ريز نمرات فارسي و لاتين، گواهي رتبه)، تعيين فارغ التحصيلان ممتاز و صدور تاييديه تحصيلي به حسب درخواست مراجع مختلف به عهده اين بخش است.