تعداد بازدید: 2516

اطلاعیه مهم در خصوص ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی همدان در سال 1401

شناسه: 1007030
اطلاعیه ها

ضمن عرض تبریک قبولی شما در این دانشگاه، به اطلاع می‌رساند زمان ثبت‌نام غیرحضوری در تاریخ شنبه 12 شهریور ماه از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

تاکید می‌شود ثبت‌نام اولیه شما به صورت غیرحضوری در تاریخی که متعاقبا اعلام خواهد شد برگزار می‌شود لذا از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری فرمایید.

خواهشمند از امروز نسبت به تسویه حساب با دانشگاه مقطع کارشناسی تسریع فرمایید.

مدارک لازم جهت ثبت‌نام را مطابق لیست ذیل تهیه نمایید تا در روز ثبت‌نام با هیچ مشکلی مواجه نشوید.

 1. اﺳﮑﻦ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ (ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮKb30 و ﻓﺮﻣﺖ (JPG

 1. اﺳﮑﻦ رﯾﺰ ﻧﻤﺮات تاییده نشده کاردانی و کارشناسی (ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮKb250 و ﻓﺮﻣﺖ (JPG  ثبت‌نام بدون ارائه ریزنمرات مقدور نیست. ریز نمرات را می‌توانید از پورتال آموزشی دانشگاه‌های مقاطع قبلی تهیه کنید.

 1. اﺳﮑﻦ ﻣﺪرك تحصیلی کاردانی و کارشناسی (ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮKb250و ﻓﺮﻣﺖ (JPG

 1. اﺳﮑﻦ گواهی معدل مطابق فرم پیوست این اطلاعیه در صورت نداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی (ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاکثر  Kb250و ﻓﺮﻣﺖ (JPG

 1. اﺳﮑﻦ ﻣﺪرك ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ (ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاکثر250 Kb و ﻓﺮﻣﺖ (JPG کارت پایان خدمت یا معافیت، لغو معافیت تحصیلی کارشناسی

 1. اﺳﮑﻦ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ (ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ100 Kb و ﻓﺮﻣﺖ (JPG

 1. اﺳﮑﻦ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ100 Kb و ﻓﺮﻣﺖ (JPG

 1. اﺳﮑﻦ فرم تایید رتبه اولی(در صورت استفاده از سهمیه رتبه اولی)

 1. موافقت محل کار برای ادامه تحصیل برای متعهدین خدمت در آموزش و پرورش و شاغلین نیروهای مسلح

فرم گواهی معدل (مخصوص پذیرفته‌شدگانی که هنوز گواهی فارغ‌التحصیلی کارشناسی را دریافت ننموده‌اند) را از اینجا دریافت کنید.

تعداد بازدید: 2516

اطلاعیه مهم در خصوص ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی همدان در سال 1401

شناسه: 1007030
اطلاعیه ها

ضمن عرض تبریک قبولی شما در این دانشگاه، به اطلاع می‌رساند زمان ثبت‌نام غیرحضوری در تاریخ شنبه 12 شهریور ماه از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

تاکید می‌شود ثبت‌نام اولیه شما به صورت غیرحضوری در تاریخی که متعاقبا اعلام خواهد شد برگزار می‌شود لذا از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری فرمایید.

خواهشمند از امروز نسبت به تسویه حساب با دانشگاه مقطع کارشناسی تسریع فرمایید.

مدارک لازم جهت ثبت‌نام را مطابق لیست ذیل تهیه نمایید تا در روز ثبت‌نام با هیچ مشکلی مواجه نشوید.

 1. اﺳﮑﻦ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ (ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮKb30 و ﻓﺮﻣﺖ (JPG

 1. اﺳﮑﻦ رﯾﺰ ﻧﻤﺮات تاییده نشده کاردانی و کارشناسی (ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮKb250 و ﻓﺮﻣﺖ (JPG  ثبت‌نام بدون ارائه ریزنمرات مقدور نیست. ریز نمرات را می‌توانید از پورتال آموزشی دانشگاه‌های مقاطع قبلی تهیه کنید.

 1. اﺳﮑﻦ ﻣﺪرك تحصیلی کاردانی و کارشناسی (ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮKb250و ﻓﺮﻣﺖ (JPG

 1. اﺳﮑﻦ گواهی معدل مطابق فرم پیوست این اطلاعیه در صورت نداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی (ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاکثر  Kb250و ﻓﺮﻣﺖ (JPG

 1. اﺳﮑﻦ ﻣﺪرك ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ (ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاکثر250 Kb و ﻓﺮﻣﺖ (JPG کارت پایان خدمت یا معافیت، لغو معافیت تحصیلی کارشناسی

 1. اﺳﮑﻦ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ (ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ100 Kb و ﻓﺮﻣﺖ (JPG

 1. اﺳﮑﻦ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ100 Kb و ﻓﺮﻣﺖ (JPG

 1. اﺳﮑﻦ فرم تایید رتبه اولی(در صورت استفاده از سهمیه رتبه اولی)

 1. موافقت محل کار برای ادامه تحصیل برای متعهدین خدمت در آموزش و پرورش و شاغلین نیروهای مسلح

فرم گواهی معدل (مخصوص پذیرفته‌شدگانی که هنوز گواهی فارغ‌التحصیلی کارشناسی را دریافت ننموده‌اند) را از اینجا دریافت کنید.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات