تعداد بازدید: 3157

اخذ مجوز رشته‌های مکانیک سنگ و شکل‌ دادن فلزات توسط دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 3724289
اخبار دستاوردها و افتخارات

اخذ مجوز رشته‌های مکانیک سنگ و شکل‌ دادن فلزات توسط دانشگاه صنعتی همدان

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان از اخذ مجوز رشته‌های مکانیک سنگ و شکل‌ دادن فلزات توسط این دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی همدان، دکتر علیرضا بهرامیان در تشریح این خبر گفت: شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با پذیرش دانشجو در دو رشته کارشناسی ارشد، رشته‌های مهندسی متالورژی و مواد گرایش شکل دادن فلزات و مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ موافقت کرد.   

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان با اشاره به اینکه پذیرش دانشجو در رشته‌های فوق از مهرماه سال آینده انجام می شود، افزود: نحوه آموزش دانشجویان نیز آموزشی-پژوهشی خواهد بود.

تعداد بازدید: 3157

اخذ مجوز رشته‌های مکانیک سنگ و شکل‌ دادن فلزات توسط دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 3724289
اخبار دستاوردها و افتخارات

اخذ مجوز رشته‌های مکانیک سنگ و شکل‌ دادن فلزات توسط دانشگاه صنعتی همدان

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان از اخذ مجوز رشته‌های مکانیک سنگ و شکل‌ دادن فلزات توسط این دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی همدان، دکتر علیرضا بهرامیان در تشریح این خبر گفت: شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با پذیرش دانشجو در دو رشته کارشناسی ارشد، رشته‌های مهندسی متالورژی و مواد گرایش شکل دادن فلزات و مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ موافقت کرد.   

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی همدان با اشاره به اینکه پذیرش دانشجو در رشته‌های فوق از مهرماه سال آینده انجام می شود، افزود: نحوه آموزش دانشجویان نیز آموزشی-پژوهشی خواهد بود.

سایر اخبار
افزودن نظرات