تعداد بازدید: 2207

رتبه‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی در مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴۰۰ منتشر شد

شناسه: 54677
دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی و  به نقل از بسنا، رتبه‌های دانشجویان دانشگاه‌های استان همدان در مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل منتشر شد:


*طراحی صنعتی
صادق بختیاری دستگردی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۱۲
صالح سلطانی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۱۶
مینا نوری کنگربانی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۳
محمدسعید حقیقی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۳۶
سجاد سرلک فر، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۴۰

*علوم اقتصادی
زهرا اسدی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۱۷

*علوم تربیتی
حدیث زارعی، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی -اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۱۳
سارا جواهری‌پیران، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۱۸
راضیه علی‌بوربان، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۲۱
خدیجه بابا، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۲۷
فائزه قاسم‌زاده، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۳۳

*علوم جغرافیایی
امیر سعادت صفا‌پور، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۱۶
مهران غفاری، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۲۵

*علوم زمین
احمدرضا کریمی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۶

*مهندسی برق
محمدرضا فضلی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۱۸

*مهندسی شیمی
یوسف محمدی، دانشگاه صنعتی همدان، رتبه نهایی ۳
حسین مشکر، دانشگاه صنعتی همدان، رتبه نهایی ۳۸

*مهندسی عمران
آرمین رایگان، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۹

*مهندسی کامپیوتر
امیرحسین بابائیان، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۴

*مهندسی مواد و متالورژی
آرزو نوروزی‌پسندیده، دانشگاه صنعتی همدان، رتبه نهایی ۱۹
بهار زارع‌مبارکه، دانشگاه صنعتی همدان، رتبه نهایی ۲۸
نسترن یاریاری، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۳۶

*زبان و ادبیات فارسی
یاسمین بالازاده، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۴۱
مائده مینائی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۴۸

*شیمی
نیلوفر یاوری، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۵

 

تعداد بازدید: 2207

رتبه‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی در مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴۰۰ منتشر شد

شناسه: 54677
دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی و  به نقل از بسنا، رتبه‌های دانشجویان دانشگاه‌های استان همدان در مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل منتشر شد:


*طراحی صنعتی
صادق بختیاری دستگردی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۱۲
صالح سلطانی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۱۶
مینا نوری کنگربانی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۳
محمدسعید حقیقی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۳۶
سجاد سرلک فر، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۴۰

*علوم اقتصادی
زهرا اسدی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۱۷

*علوم تربیتی
حدیث زارعی، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی -اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۱۳
سارا جواهری‌پیران، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۱۸
راضیه علی‌بوربان، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۲۱
خدیجه بابا، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۲۷
فائزه قاسم‌زاده، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۳۳

*علوم جغرافیایی
امیر سعادت صفا‌پور، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۱۶
مهران غفاری، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۲۵

*علوم زمین
احمدرضا کریمی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۶

*مهندسی برق
محمدرضا فضلی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۱۸

*مهندسی شیمی
یوسف محمدی، دانشگاه صنعتی همدان، رتبه نهایی ۳
حسین مشکر، دانشگاه صنعتی همدان، رتبه نهایی ۳۸

*مهندسی عمران
آرمین رایگان، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۹

*مهندسی کامپیوتر
امیرحسین بابائیان، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۴

*مهندسی مواد و متالورژی
آرزو نوروزی‌پسندیده، دانشگاه صنعتی همدان، رتبه نهایی ۱۹
بهار زارع‌مبارکه، دانشگاه صنعتی همدان، رتبه نهایی ۲۸
نسترن یاریاری، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۳۶

*زبان و ادبیات فارسی
یاسمین بالازاده، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۴۱
مائده مینائی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۴۸

*شیمی
نیلوفر یاوری، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۵

 

سایر اخبار
افزودن نظرات