تعداد بازدید: 58

مقررات تسهیل‌گر آموزشی در نیمسال 4001

شناسه: 471858
خبر آموزش

– حذف نیم‌سال تحصیلی با احتساب در سنوات منوط به ارائه مستندات و ثبت درخواست دانشجو قبل از ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه میسر خواهد بود. برای نودانشجویان کلیه مقاطع،‌ درخواست حذف نیم‌سال بدون ارائه مستندات قابل بررسی است.

– برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه، حذف حداکثر دو درس (اعم از تئوری یا عملی) در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ به شرط رعایت حداقل واحد مجاز امکان‌پذیر است.
– حذف حداکثر یک درس (اعم از تئوری یا عملی) در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ به شرط رعایت حداقل واحد مجاز برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (ورودی‌های قبل از ۱۴۰۰) و بدون نیاز به رعایت حداقل واحد مجاز برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (ورودی‌های ۱۴۰۰) دانشگاه امکان‌پذیر است.
– در پایان نیم‌سال ۴۰۰۱  امکان اخذ ۳ درس معرفی به استاد برای دانشجویان کارشناسی وجود دارد؛ به شرط اینکه دانشجو با گذراندن این دروس فارغ‌التحصیل شود و حداقل ۱ درس از دروس اخذشده در نیم‌سال‌های کرونایی (۳۹۸۲، ۳۹۹۱، ۳۹۹۲ یا ۴۰۰۱) باشد.

تعداد بازدید: 58

مقررات تسهیل‌گر آموزشی در نیمسال 4001

شناسه: 471858
خبر آموزش

– حذف نیم‌سال تحصیلی با احتساب در سنوات منوط به ارائه مستندات و ثبت درخواست دانشجو قبل از ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه میسر خواهد بود. برای نودانشجویان کلیه مقاطع،‌ درخواست حذف نیم‌سال بدون ارائه مستندات قابل بررسی است.

– برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه، حذف حداکثر دو درس (اعم از تئوری یا عملی) در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ به شرط رعایت حداقل واحد مجاز امکان‌پذیر است.
– حذف حداکثر یک درس (اعم از تئوری یا عملی) در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ به شرط رعایت حداقل واحد مجاز برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (ورودی‌های قبل از ۱۴۰۰) و بدون نیاز به رعایت حداقل واحد مجاز برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (ورودی‌های ۱۴۰۰) دانشگاه امکان‌پذیر است.
– در پایان نیم‌سال ۴۰۰۱  امکان اخذ ۳ درس معرفی به استاد برای دانشجویان کارشناسی وجود دارد؛ به شرط اینکه دانشجو با گذراندن این دروس فارغ‌التحصیل شود و حداقل ۱ درس از دروس اخذشده در نیم‌سال‌های کرونایی (۳۹۸۲، ۳۹۹۱، ۳۹۹۲ یا ۴۰۰۱) باشد.

افزودن نظرات