تعداد بازدید: 43

دانشجویان مشروطی

شناسه: 342428
خبر آموزش

با توجه حذف محدودیت تعداد واحد انتخابی در نیم‌سال ۴۰۰۱ برای دانشجویانی که در نیم‌سال ۳۹۹۲ مشروط شده‌اند، می‌توانید درخواست اضافه نمودن به انتخاب واحد خود را با ارائه لیست واحدهای مورد نظر خود شامل نام، شماره و گروه درس بدون داشتن تداخل برنامه درسی و با رعایت پیش‌نیاز حداکثر تا ۳ مهر ماه به مدیر گروه آموزشی از طریق راه‌های ارتباطی اعلام نمایید؛ درخواست‌هایی که پس از این تاریخ ارسال شوند غیرقابل بررسی خواهند بود.

اداره خدمات آموزشی دانشگاه صنعتی همدان

تعداد بازدید: 43

دانشجویان مشروطی

شناسه: 342428
خبر آموزش

با توجه حذف محدودیت تعداد واحد انتخابی در نیم‌سال ۴۰۰۱ برای دانشجویانی که در نیم‌سال ۳۹۹۲ مشروط شده‌اند، می‌توانید درخواست اضافه نمودن به انتخاب واحد خود را با ارائه لیست واحدهای مورد نظر خود شامل نام، شماره و گروه درس بدون داشتن تداخل برنامه درسی و با رعایت پیش‌نیاز حداکثر تا ۳ مهر ماه به مدیر گروه آموزشی از طریق راه‌های ارتباطی اعلام نمایید؛ درخواست‌هایی که پس از این تاریخ ارسال شوند غیرقابل بررسی خواهند بود.

اداره خدمات آموزشی دانشگاه صنعتی همدان

افزودن نظرات